Användare Lösenord

Sanering i dag

Saneringsföretagen i Sverige utför dygnet runt spännande, omväxlande och framförallt viktiga uppdrag. Arbeten som räddar egendom, som underhåller driften på industri- och kärnkraftverksanläggningar och som förhindrar allvarliga skador på natur och miljö. Uppdragen ställer höga krav på yrkeskunnande och professionalism hos de män och kvinnor som utför jobbet, det vill säga saneringsteknikerna.

Saneringsteknikerna sanerar bl a efter bränder, översvämningar och andra vattenskador. De tar bort miljö- och hälsofarliga ämnen som t ex asbest, pcb, kemikalier, olja, radon och klotter. De avlägsnar mögel, svamp och skadedjur och sanerar bostäder och lokaler.

Betydelsefulla uppdrag är att sanera produktionsanläggningar i bl a fordonsindustri, pappersbruk och raffinaderier. Andra viktiga uppgifter är ventilationssanering, elektroniksanering, blästring och restvärdesräddning. Även kringservice som avfallshantering, lokalvård och transporter ingår i saneringsservice.

Det finns saneringsföretag som är specialister på kärnkraftsservice, riskavfall och andra miljövårdande insatser. Det handlar om traditionell rengöring av ytor, komponenter och byggnader vid kärnkraftsanläggningar samt att rengöra och sanera platser, instrument och utrustning som kan innehålla radioaktiva ämnen, s k dekontaminering.

Unik kompetens

Saneringsföretagen arbetar också förebyggande genom att inspektera, besiktiga, utreda och lämna olika förslag till lösningar.

Skador som kräver sanering inom industrier och andra affärsverksamheter behöver inte alltid leda till långa driftstopp eller stora rivnings- och renoveringsarbeten. Dagens saneringsuppdrag utförs effektivt och med bästa metod efter en genomarbetad riskanalys.

Klicka på länken Saneringsservice ovan för mer information eller ladda hem broschyren i pdf-format nedan.

Sanering efter översvämning

Rengöring av värmeväxlare med högtrycksspolning med
robot.

Rengöring av skyddsmask