Användare Lösenord

Policys

Miljö

Saneringsföretagens Riksförbund, SFR, anser att branschens företag utför värdefulla miljöinsatser till gagn för hela samhället

SFR skall ta aktiv del i medlemsföretagens miljöarbete genom information, utbildning och genom att påverka medlemsföretagen att miljöanpassa sin verksamhet så långt detta är tekniskt och ekonomiskt möjligt. SFR ska också verka för att gällande lagar, föreskrifter och andra samhällskrav efterlevs.

SFR skall påverka medlemsföretagen att arbeta med miljöprogram som genom en helhetssyn integrerar miljöfrågorna i det dagliga arbetet.

SFR skall ta del i miljöarbetet genom att informera och ställa krav på tillverkare och leverantörer att miljöanpassa sina produkter och tjänster. Grunden för detta arbete utgörs av en strukturerad sammanställning av medlemsföretagens synpunkter. Branschen skall gemensamt använda dessa argument i sin externa kommunikation.

Genom hög medvetenhet och aktivt och uthålligt arbete med miljöanpassade metoder genereras ständiga förbättringar i verksamheten. Miljöfrågorna skapar sålunda livskraftiga och lönsamma företag.

Exempel på viktiga faktorer i miljöledningsprogram

Varje medlemsföretag i SFR utarbetar sina egna miljöledningsprogramprogram. Dessa kan, som exempel, innehålla följande:

 • Maskiner och produkter
  Vid val av maskiner och produkter skall hänsyn tas till deras inverkan på såväl arbetsmiljö som yttre miljö. Tillverkare och lverantörer bör tillhandahålla dokumentation och utbildning, t.ex. varuinformationsblad. Tillverkare och leverantörer skall uppfylla ställda miljökrav enligt lag och föreskrift.
 • Kemikalier och arbetsmetoder
  Kemikalier och arbetsmetoder bör väljas så att utsläpp till yttre och inre miljö minimeras. Utbytesprincipen i de allmänna hänsynsreglerna, Miljöbalken kapitel 2, skall beaktas. Hantering och förvaring av kemikalier ska ske på ett säkert sätt ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt. Miljökriterier för yrkesmässigt användande av kemikalier skall beaktas.
 • Resursanvändning
  Förbrukning av vatten, rengöringsmedel, elektricitet, olja, gas etc skall effektiviseras och därmed minska. Detta gäller även alla former av transporter. Bilkörning bör minimeras.
 • Avfallshantering, källsortering och återvinning
  Möjligheter till källsortering och återvinning skall uppmärksammas. Detta gäller bl a förpackningsmaterial, kemikalier, papper, plast, batterier och textilier. Mängden engångsartiklar bör minskas. Hantering av avfall och farligt avfall skall alltid ske i enlighet med gällande regler.
 • Kunskap och miljöfrågor
  Genom att tillse att personalen har tillräckliga kunskaper om miljöfrågor skall den allmänna miljöpåverkan minskas. Medlemsföretagen ansvarar för att relevanta instruktioner och säkerhetsföreskrifter finns tillgängliga för personalen, samt att lagar och andra krav efterlevs.


  Förslag till miljöledningssystem

  Varje medlemsföretag utformar egna miljöledningssystem. Dessa bör innehålla följande:
 • Yttre och inre miljö
  Miljöfrågorna är en integrerad del av det dagliga arbetet. På samma sätt skall arbetsmiljöfrågorna integreras.
 • Maskiner och produkter
  Vid val av maskiner och produkter skall hänsyn tas till deras inverkan på såväl miljö som arbetsmiljö. Tillverkare och lverantörer bör tillhandahålla dokumentation och utbildning, t.ex. varuinformationsblad. Tillverkare och leverantörer skall uppfylla ställda miljökrav enligt lagstiftning.
 • Kemikalier och arbetsmetoder
  Kemikalier och arbetsmetoder bör väljas så att utsläpp i yttre och inre miljö minimeras. Utbytesprincipen i de allmänna hänsynsreglerna, Miljöbalken kapitel 2, skall beaktas. Säkerställ att hantering och förvaring av kemikalier sker på ett säkert sätt ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt. Miljökriterier för yrkesmässigt användande av kemikalier skall beaktas.
 • Resursanvändning
  Förbrukning av vatten, rengöringsmedel, elektricitet, olja, gas etc skall effektiviseras. Detta gäller även alla former av transporter. Bilkörning bör minimeras.
 • Avfallshantering, källsortering och återvinning
  Möjligheter till källsortering och återvinning skall uppmärksammas. Detta gäller bl a förpackningsmaterial, kemikalier, papper, plast, batterier och textilier. Mängden engångsartiklar bör minskas. Tillse att hantering av avfall och farligt avfall alltid sker i enlighet med gällande regler.
 • Kunskap och miljöfrågor
  Genom att tillse att personalen har tillräckliga kunskaper om miljöfrågor skall den allmänna miljöpåverkan minskas. Medlemsföretagen skall tillse att ansvar och befogenheter är väl definierade.Medlemsföretagen ansvarar för att relevanta instruktioner och säkerhetsföreskrifter finns tillgängliga för personalen, samt att lagar och andra krav efterlevs.
 • Certifiering
  Möjligheter till certifiering och vidare utveckling inom miljöområdet skall beaktas bl a genom att medlemsföretagen arbetar i enlighet med gällande standard för miljö.