Användare Lösenord

Policys

Arbetsmiljö

Saneringsföretagens Riksförbund, SFR, verkar för en seriös och sund saneringsbransch där medlemsföretagens medarbetare ska känna sig trygga, säkra och motiverade. Ingen medarbetare ska drabbas av fysisk eller psykisk ohälsa på grund av sitt arbete.

SFRs medlemsföretag är av uppfattningen att en god arbetsmiljö är en grundläggande förutsättning för att uppfylla dessa mål. En god arbetsmiljö bidrar i sin tur till bättre affärer och nöjdare kunder.

Policy

Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen huvudansvaret för arbetsmiljöarbetet i företaget. Skyddsombuden står för värdefull kunskap och kan fungera som resurs i arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet.

Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift "Systematiskt arbetsmiljöarbete" (AFS 2001:1). Det ska finnas en tydlig organisation för arbetet där alla ansvariga ska ha erforderliga kunskaper och befogenheter för att kunna fullgöra respektive uppgift på ett tillfredsställande sätt.

Arbetsmiljöarbetet ska planeras och följas upp i organisationen av ansvariga chefer i samverkan med berörda fackliga företrädare och medarbetare.

Det förebyggande arbetet är av central betydelse. Risker, såväl fysiska som psykosociala, ska därför systematiskt kartläggas, analyseras och minimeras.

Chefer, arbetsledare, övriga medarbetare och fackliga företrädare ska alla känna ett personligt ansvar för arbetsmiljön.

Företaget ska ställa motsvarande krav på samarbetspartners, leverantörer och kunder.

SFRs medlemsföretag ska med dessa utgångspunkter utarbeta egna arbetsmiljöpolicys utifrån sina egna förutsättningar. Dessa policys skall kontinuerligt ses över och vid behov revideras.

SFR ska aktivt stimulera medlemsföretagen i arbetsmiljöarbetet samt stå till förfogande med stöd och hjälp så fort sådan efterfrågas.