Användare Lösenord

Policys

Droger

Alkohol och droger (narkotika- eller dopingklassade preparat) är ett av våra största folkhälsoproblem. Missbrukare finns i alla åldrar och samhällsgrupper och på alla typer av arbetsplatser. Det finns ingen anledning att anta att SFRs medlemsföretag utgör något undantag.

De tjänster som utförs av SFRs medlemsföretag är kvalificerade och ställer höga krav på medarbetarna. En person som är påverkad av droger eller alkohol utgör en stor fara för sig själv, sina arbetskamrater, kundens medarbetare och kundens egendom.

SFRs medlemsföretag har därför antagit följande policy:

På SFRs företag accepteras inte droger eller alkohol. Det är aldrig tillåtet att befinnas sig på arbetsplatsen med droger eller alkohol i kroppen, oavsett påverkansgrad.

Allt agerande med anledning av misstänkt eller konstaterad alkohol- eller drogpåverkan ska göras med största respekt för individens integritet. Det är dock viktigt att vara tydlig och aldrig vika från de principer som slagits fast i denna policy.

Chefer och arbetsledare skall ingripa vid misstanke om alkohol- eller drogpåverkan. Arbetskamrater, skyddsombud och fackliga förtroendemän skall omedelbart påkalla arbetsledningens uppmärksamhet om man misstänker att någon är påverkad.

Personer som misstänks vara påverkade skickas omedelbart hem från arbetsplatsen.

Gäller misstanken alkohol skall arbetsgivaren snarast erbjuda aktuell medarbetare stöd och hjälp enligt upprättade rutiner på respektive SFR-företag. Alkoholmissbrukaren är skyldig att själv aktivt medverka i rehabiliteringsprocessen.

Innehav och/eller brukande av narkotika eller dopningsmedel är, till skillnad från alkohol, i sig ett brott som kan medföra fängelse. Det finns därför inga hinder mot att arbetsgivaren i dessa fall, utan erbjudande om rehabilitering, tar medarbetarens anställning under omprövning enligt reglerna i lagen om anställningsskydd.

För de företag som drogtestar sin personal gäller att testerna ska utföras av utbildad personal med tillförlitliga metoder på ett sätt som inte inkräktar mer än nödvändigt på den personliga integriteten.

Drogpolicyn ska vara väl känd bland samtliga medarbetare och förhandlad med kollektivavtalsbärande fackliga parter.