Användare Lösenord

Om SFR

Verksamhet

I samarbete med Statistiska Centralbyrån, SCB, utger SFR ett kostnadsprisindex som revideras två gånger per år. Indexet är skräddarsytt för att spegla saneringsföretagens kostnadsmassa och kan med fördel användas som stöd av både kund och medlemsföretag i kontraktsförhandlingar.

I samarbete med SRY, Servicebranschens Yrkesnämnd, har SFR tagit fram ett introduktionshäfte för sina medarbetare. Häftet delas ut till alla anställda och behandlar viktiga frågor om kvalitet, arbetsmiljö, service och hur man uppträder hos kund.

SFR har tillsammans med Prevent tagit fram en utförlig säkerhetsutbildning för arbeten med höga tryck. Utbildningen ställer betydligt högre krav på kompetens än nu gällande lagstiftningskrav. Kunden ska kunna lita på att arbetet utförs på ett betryggande sätt med utbildad personal. Utbild ningen finns i två versioner, en för handledare och en för operatörer. Vilka företag som har egna handledare framgår på förbundets hemsida. Mer information finns också på hemsidan www.hogtryckssprutning.se.

SFR tillhandahåller allmänna leveransbestämmelser för saneringsarbeten.

Kvalitetssäkring är ett viktigt inslag i sanerings företagens verksamhet. SFR har en särskild kvalitetspolicy för medlemsföretagen och arbetar aktivt med hithörande frågor.

Miljön är en av de stora samhällsfrågorna och en effektiv miljöanpassning har blivit en nödvändighet i varje företags handlingsprogram.

SFR har en miljöpolicy som stödjer medlemsföretagen i det lokala miljöarbetet samt sprider goda exempel bland medlemsföretagen.

SRFs företag gör miljövårdande insatser – på ett miljövänligt sätt.

SFR-företagens medarbetare ska känna sig trygga, säkra och motiverade. Ingen medarbetare ska drabbas av fysisk eller psykisk ohälsa på grund av sitt arbete. SFRs medlemsföretag är av uppfattningen att en god arbetsmiljö är en grundläggande förutsättning för att uppfylla dessa mål. SFR har en egen policy till stöd för företagen i deras lokala arbetsmiljöarbete.

En person som är påverkad av droger eller alkohol utgör en stor fara för sig själv, sina arbetskamrater och kunden. Med SFRs drogpolicy som grund arbetar medlemsföretagen aktivt med såväl förebyggande som aktiva åtgärder mot droger och alkohol på arbetsplatsen.

Arbetsgivarfrågor

SFR har ett samarbetsavtal med Almega inom Svenskt Näringsliv. En samverkansgrupp diskuterar branschens allmänna arbetsgivarfrågor. Denna grupp är dessutom delegation vid riksavtalsförhandlingarna om kollektivavtalens löner och allmänna villkor.

Facklig samverkan

SFR samverkar med organisationer och institutioner inom såväl näringslivet som den fackliga rörelsen. Exempelvis hålls regelbundna möten med den största fackliga organisationen i branschen, Fastighetsanställdas Förbund.

Näringspolitiska frågor

SFR bevakar saneringsbranschens näringspolitiska intressen, besvarar remisser, uppvaktar myndigheter och för saneringsföretagens talan i utredningar, förhandlingar etc.